Anasayfa

Hakkımızda Ürünler Sertifika İletişim

"Hayalinizdeki Takıyı Oluşturmak İçin
Gerekli Olan Bütün Parçalar Bizde"

Toptan Bujiteri için Lütfen Arayiniz.

Üretici Biziz.

Ürünlerimizi görmek için Tıklayınız

Sorularınız için aşağıdaki formu doldurarak bize gönderiniz,
 
en kısa sürede size dönülecektir.

Adınız/Soyadınız:    

E-Posta:    

Telefon:   

Mesajınız:   
  

 

  

ADRES:
FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 1 Sanayi Sitesi 6.Blok NO: 3
İkitelli /İSTANBUL
TEL : 0212 485 63 07
FAX : 0212 485 11 73
E-MAİL : fabrika@bijuterimalzemeleri.com

EMİNÖNÜ ( Toptan )
Tahtakale Cad. Pir Han No: 22 Zemin Kat 12
Eminönü / İSTANBUL
TEL : 0212 520 41 85
FAX : 0212 520 41 86
E-MAİL : toptan@bijuterimalzemeleri.com

Bijuteri toptancıları istanbul

www.bijuterimalzemeleri.com  © 2006 • Tüm Hakları Saklıdır

Ýstanbul Adalarýnýn tarihine ait Bizans öncesinden pek az bilgi vardýr. Bunlar Thimkus Artemiones gibi antik çað yazarlarýnýn eserlerinde bulunur Batý kaynaklarýnda Adalar, sayýsýz trajedilerin yaþandýðý yerlerdir. Bizans tarihçileri bu manastýrlardan ancak 8.yy dan itibaren söz etmeye baþlarlar. Latinler Ýstanbul’a geldikleri zaman ( 1204 ), Venedik dükü Dandola, Latinleri Adalarý yaðma etmeye kýþkýrttý. Ancak, Latinler Adalara saldýrmadýlar. Adalar, 1302’de Eðriboz ve Girit korsanlarýnýn saldýrýsýna uðradý. Türkler’in Adalara geliþleri, Bizans Ýmparatoru Manuel Paleologos dönemine rastlar. 1412’de Musa Çelebi ile Ýmparator Manuel arasýnda Yassýada yakýnlarýnda yapýlan deniz savaþý, Adalarý etkiledi. Ýstanbul’un fethinden yaklaþýk bir buçuk ay önce, Fatih Sultan Mehmet’in kenti kuþatmasý sýrasýnda, 17 Nisan 1453’de Baltaoðlu Süleyman Bey, Adalarý ele geçirdi. Gustav Schlumberger, Adalarýn trajik tarihini, doðal güzelliði bakýmýndan eþ tuttuðu Capri’nin tarihine benzetir. Reþat Ekrem Koçu’nun Adalarýn trajik tarihini yorumlayýþý ilginç ve çarpýcýdýr. “Adalar, pitoresk bir tabiat yapýsý ile zengin tarih haralarýna sahiptir. Her adýmda yirmi asýrlýk bir tarihin izine rastlanýr.
Çam ormanlarýyla örtülmüþ tepeleri, türlü kýr çiçekleri bezenmiþ vadileri, Marmara dalgalarýnýn çýrpýndýðý kýyýlarý, bir zamanlar buralarda taç ve tahtýndan mahrum edilmiþ imparatorlarýn iþkenceler, mahrumiyetler altýnda ve korkunç bir sefalet içinde inleyip mahvolduklarýna inandýramaz.” Adalar, Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde 19. Yüzyýl ortalarýna kadar kendi haline terk edilmiþ, 1839 Tanzimat Fermaný ile yabancýlara mülk edinme olanaðý tanýyan yasal düzenleme sonunda hýzla geliþme sürecine girmiþtir. Ýlk kez Fransýzlar Adalarý sayfiye yeri olarak seçmiþler, Türklerin yerleþmesi daha sonra gerçekleþmiþtir. Adalar’ýn giderek önem kazanmasýna neden olan bir diðer geliþme, Adalar’la Ýstanbul ve Kadýköy arasýnda 1846’dan itibaren düzenli vapur seferlerinin baþlatýlmasý olmuþtur. Ýstanbul’un zenginleri, azýnlýklar ve yabancý uyruklular bu geliþme sürecinde Adalarý bir sayfiye yeri haline getirmiþlerdir. Bu geliþme sonunda Ýstanbul’da kurulan ilk üç belediye dairesinden biri, Yedinci Daire diye anýlan Adalar Belediyesi olmuþtur. ( 1861 ) Heybeliada’da bugün mevcut olan Özel Rum Erkek Lisesi ise; 1913 yýlýnda çýkarýlan ‘Tedrisatý iptidaiye’ kanununda, özel okullarýn durumu ile ilgilidir. 1915 te yayýmlanan Mekatibi Hususiye Talimatnamesiyle özel okullarýn statüsü açýklýða kavuþturuldu. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaþmasýnýn 40. Ve 41. Maddelerinde azýnlýklara tanýnan kültür ve eðitim haklarý ile yabancý ve özel okullar çalýþmalarýný sürdürmektedirler.
1906 yýlýnda kurulmuþ olan Ýngiliz “Prinkipo Yacht Clup”, Cumhuriyet’ten sonra “Büyükada Yat Kulübü TAÞ.” Ne geçmiþtir. 1937 yýlýnda ise “Anadolu Kulübü” ne devredilerek Atatürk’ün direktifi üzerine 1926’da kurulan ve önce Ankara’da faaliyete baþlayan Anadolu Kulübü’nün þubesi

olarak faaliyete baþlamýþtýr. Adalarý,Ýstanbul’un diðer ilçelerinden ayýran temel özelliði, bunlarýn tümü ile kara baðlantýsý olmamasý, yazlýk bir sayfiye yerleþimi oluþudur. Zengin doðal güzelliðiyle Marmara’nýn incisi ve Ýstanbul’un doðal akciðerleri olan ADALAR’ýn, Ýstanbul’un bir sayfiye, dinlence ve eðlence yeri oluþu, 20. Yy’ýn baþýndan sonradýr. Prens Adalarý adý ile de bilinen Ýstanbul Adalarý Marmara denizinde, þehre bir saat kadar yakýnlýkta 9 adadýr. Haliç giriþi ve Kabataþ iskelelerinden kalkan vapur veya deniz otobüsleri dört adaya muntazam seferler yaparlar. Bizans devrinde manastýrlarýn kurulduðu Adalar saray mensuplarýna yazlýk veya sürgün yeri olmuþ; Heybelideki bakýr madenleri de kullanýlmýþtý. Yine bu adada Bizansýn son yapýsý, Meryem’e ithaf edilmiþ küçük kilise, Deniz Lisesi üst binasý avlusunda bulunur.!9 yy Baþlarýnda servis giren buharlý vapurlar ile Adlara ulaþým kolaylaþmýþ, okullar ve oteller de inþa edilince nüfus artýþý baþlamýþtý. Büyükçe olan, yan, yana sýralý dört ada yazlýk evler, villalar,çamlýk korularla kaplý olup plaj ve piknik yöreleri ile ünlüdürler. Mayýs ayýndan Eylül sonuna kadar kalabalýklaþan adalar diðer zamanlarda tenhadýr.

Yerleþim bölgelerinin iskelelere yakýn çevrelerde, þehre bakan yönde geliþtiði, tepeleri çamlýklarla örtülü ada yollarýnýn tek vasýtasý faytonlardýr. Mevsim boyu, bilhassa tatil günlerinde koylar ve plajlar özel yat ve motorlarýn, yelkenli teknelerin çekici duraklarýdýr. Þehirden gelen deniz vasýtalarýndan ilk görülen konik siluetli Hayýrsýz Ada ve Ýkinci Yassý Ada da yerleþim yoktur. Ýlk durak Kýnalý Adanýn etrafý açýk plaj olup arkasýndaki koy ile meþhurdur. Burada yük arabalarý dýþýnda faytonlar çalýþmazlar. Sahildeki modern küçük camii, eski, güzel konaklarý dikkat çeken yerlerdir. Kýnalýdan sonra kayalýk sahilleri ile Burgaz adasý yer alýr. Her adada bulunan Yelken ve Su Sporlarý kulüplerinin ilki ve meþhuru buradadýr. Roman yazarý Sait Faik Abasýyanýk adada yaþarken yaþadýðý ev müzeye çevrilmiþ ve uðraðý, gün batýmý ile þöhretli Kalpazan Kaya mahalli meþhur bir kafe olmuþtur.Heybeli yönünde, þeklinden dolayý adlandýrýlmýþ, özel Kaþýk Adasý yer alýr. Heybeli Ada ikiz tepeleri arasýnda Deniz lisesi üst binasý bulunurken öndeki diðer tepe üzerinde, çamlýk içerisinde halen öðrenim yapýlmayan Rum Ruhban Okulu ilk görülen büyük yapýlardýr. Ada iskelesi yanýnda Deniz Lisesi sahil boyu uzanýr. Lokanta ve çayhaneler diðer yöndedir. Yerleþim alanlarýnýn arka cephesinde çok güzel bir koy ile, Kaþýk Adasýna bakan tarafta halk plajý ve Deniz kulübü tesisleri ile arkasýnda meþhur Deðirmen Burnu piknik alaný bulunur. Tepeleri çevreleyen yollarda, çamlarýn içerisinde güzel ve manzaralý yürüyüþ güzergahlarý adayý dolanýr. Ada okullar ve sanatoryum tesislerinden dolayý kýþ aylarýnda da nispeten hareketlidir. Yýl boyu açýk Halki Palas Oteli 19 yy. ortalarýnda beri servis vermektedir.
1995 yýlýnda yenilenmiþ ve tüm modern imkanlara kavuþturulmuþtur. Takým Adalarýn en büyüðü ve meþhuru Büyük Adadýr. Fayton turu ile etrafý iki saate yakýn bir sürede dolaþýlabilir. Ancak bir saate dolaþýlan yarým tur daha enteresandýr. Halk plajlarýndan Heybeli Ada yönündeki Yörük Ali Plajý þahane bir koyda bulunmaktadýr. Yaný baþýndaki Dil burnu mesire alaný ile tercih edilen güzel bir yerdir. Ýskele civarý kalabalýk yerleþim bölgesinin aksine adanýn güney tarafý ýssýzdýr. Buralardaki koylar teknelerin ziyaret yerleridir. Adanýn üst sýrtlarýnda harap halde bulunan 19 yy. eski oteli, belki dünyadaki en büyük ahþap yapý, ihya edileceði zamanýn özlemi ile ayakta durmaya çabalamaktadýr. Büyük Ada iskele civarý lokantalarý, çayhaneleri ve dükkanlarý ile renkli ve hareketlidir. Yaz aylarýnda servis veren 4 oteli vardýr. Güzel evler, bakýmlý bahçeler eþsiz manzaralar Adalarý gezenlerde unutulmaz anýlar býrakýr. Sonraki Sedef adasý, sakinlerinin dýþýnda gelenlere, plajý ile açýktýr.
Adalar nüfusu;19. Yüzyýl ortalarýndan beri artýþ göstermiþtir. 1840 yýlýnda Adalar nüfusu 1816 iken 1865 yýlýnda 6000’e ulaþmýþtýr. Adalardaki nüfus, deðiþik zamanlarda yapýlan sayýmlara göre þöyledir:
1927 - 11691

1950 - 15405,
1960 - 19834,
1970 - 17600,
1980 - 18232
Adalar, özellikle yazlarý yoðun bir iç turizm hareketine sahne olmakta ,bu nedenle de nüfus yaz mevsiminde önemli artýþ göstermektedir. Nüfus yazýn, kýþ mevsimine göre 10 katýna yakýn artmakta , hafta sonlarýndaki artýþ, bunu da geçmektedir. Evler, daha çok yazlýk (ikinci ev) olarak kullanýlmaktadýr.Yerleþik nüfusun bir bölümü Ýstanbul’da çalýþmakta ve vapurla günübirliðine kente gidip gelmektedir.
 

toptan takı bijuteri malzemeleri  bijuteri toptancıları  tahtakale,  bijuteri turkey   bijuteri bayilik bayiliği  takı malzemeleri izmir , toptan bujiteri

toptan takı imalat istanbul

ta